مهارت هایی که نابینایان برای موفقیت نیاز دارند چیست ؟ 7 مهارتی که باید داشته باشند.